Nyhetsbrev

FINSVE-barometern 2020

Martin von Pfaler
FINSVE-barometern 2020

I samarbete med undersökningsföretaget Value Clinic har Finsk-svenska handelskammaren låtit genomföra en undersökning, vars mål har varit att samla in synpunkter på marknadsläget i både Finland och Sverige, skapa en bild av utsikterna för framtiden och utreda hur covid-19-pandemin påverkat företagens verksamhet.

Centrala tematiska helheter:

•Marknadsläget (just nu och i framtiden)
•Planer på den finländska och svenska marknaden
•Covid-19 - bedömning av åtgärder
•Covid-19 - bedömning av påverkan

Resultat

Marknadsläget i Sverige upplevs av respondenterna generellt som bättre än i Finland.

Respondenterna betraktar regelmässigt den egna organisationens situation som bättre än situationen för marknadsläget i allmänhet.

Marknadsläget just nu

Större bild

Marknadsläget i framtiden uppfattas som betydligt sämre i Finland än i Sverige.

Även när det gäller framtidsutsikterna upplevs dock den egna organisationens utsikter som bättre än utsikterna för marknaden som helhet.

Större bild

Huvudkontorets placering har betydelse. Uppfattningen om marknadsläget var över lag mycket sämre hos de företag som har sitt huvudkontor utanför Finland och Sverige.

Större bild

Positivt är emellertid att 40 respektive 44 procent av företagen planerar att utöka exporten eller verksamheten i Sverige och Finland. Endast 6-7 procent planerar en minskning.

Större bild

Reserestriktionerna har haft en enorm påverkan. Åtta av tio respondenter anger att begränsningarna i resandet påverkat företagets verksamhet.

Större bild

Också projekten har påverkats mycket av pandemin. Av företagen uppger två tredjedelar att projekt blivit fördröjda och nästan hälften rapporterar om att projekt ställts in.

Större bild

Kundunderlaget har förändras kraftigt i negativ riktning, både när det gäller potentiella och befintliga kunder.

Lite mindre än hälften av respondenterna anger att antalet potentiella kunder har minskat medan sex av tio rapporterar om minskat antal befintliga kunder.

Större bild

På vilket sätt har då reserestriktionerna påverkat företagens verksamhet? En femtedel rapporterar att företagets export har minskat som en följd.

Större bild

Slutligen jämförs ländernas strategier för coronabekämpning ur näringslivssynvinkel. Den svenska modellen föredras av en klar majoritet av respondenterna.

Större bild

Enkäten besvarades av 252 företag (163 från Finland, 66 från Sverige och 19 från andra länder).

Av det totala antalet företag var 136 medlemmar i Finsk-svenska handelskammaren.

Bild på barometer: Adrian Scottow


Relaterade artiklar