Nyhetsbrev

Keskos koncernchef Mikko Helander: Vi söker ständigt nya förvärvsobjekt i Sverige

Paul Öhrnberg
Keskos koncernchef Mikko Helander: Vi söker ständigt nya förvärvsobjekt i Sverige

Kesko, Finlands största aktör inom handeln, har fått ett stadigt fotfäste i Sverige inom bygg- och husteknikhandeln. Bolaget har vuxit kraftigt under de senaste åren, både organiskt och genom företagsförvärv. Enligt koncernchefen Mikko Helander kommer tillväxttakten att fortsätta, för han ser en stor potential i Sverige. Helander är en av talarna på FINSVE:s webbinarium den 25 mars 2021.

 – Vi har haft verksamhet i Sverige i 20 år, så det är som en hemmamarknad för oss. Jag tror att Kesko fortfarande kan göra mycket i Sverige. Det är ingen hemlighet att vi hela tiden söker nya svenska förvärvsobjekt, säger Helander. 

Kesko har över 50 byggvaruhus i Sverige som går under namnet K-Rauta och K-Bygg. Bolaget är också verksamt inom den tekniska partihandeln med varumärket Onninen. Dessa står sammanlagt för cirka en halv miljard euro av Keskos totala omsättning på 10,7 miljarder euro. 

 – Vi vill fokusera på de affärsområden inom vilka vi kan vara tillräckligt stora i europeisk skala. Inom bygg- och husteknikhandeln är vi redan nu en betydande europeisk aktör och i Nordeuropa är vi marknadsledare. Vi tror att vi på ett betydande sätt kan bidra till en konsolidering av branschen. Vi ser redan nu att vår strategi fungerar mycket väl, säger Helander.

Kesko-koncernen har tre huvudsakliga affärsområden, av vilka den största är dagligvaruhandeln, som står för drygt hälften av omsättningen. Det näst största affärsområdet är bygg- och husteknikhandeln som i fjol hade en omsättning på cirka 3,6 miljarder euro. Det tredje huvudsakliga affärsområdet är bilhandeln med en omsättning på knappt 0,9 miljarder euro.

Fokuseringen på dessa tre huvudsakliga affärsområden slogs fast i Keskos tillväxtstrategi år 2015. Då bestämde man sig också för att inom dagligvaru- och bilhandeln fokusera på Finland, medan bygg- och husteknikhandeln skulle söka tillväxt i Sverige, Norge och hela Nordeuropa. 

Denna strategi har i Sverige lett till bland annat ett flertal företagsförvärv. Exempelvis byggvaruhusbolagen Fresks och Bygg & Interiör ägs numera av Kesko. Samtidigt har Kesko avyttrat eller lagt ner sådana funktioner som inte stödjer tillväxtstrategin. 

Av Keskos omsättning kommer en knapp femtedel från utlandet och Helander uppskattar att den största tillväxten framöver kommer att ske utanför Finland då försäljningen inom bygg- och husteknik fortsätter att öka.

 – Vi har en liten hemmamarknad, så för att nå tillväxt och framgång måste vi vara en stark aktör i den internationella handeln.

Ansvaret för Finlands export har av tradition axlats av industrin, men Helander påpekar att också handeln kan håva in betydande exportintäkter.

 – K-Gruppen som bildas av Kesko och K-köpmännen köpte i fjol produkter av den finländska industrin till ett värde av ungefär sju miljarder euro. Dessa produkter sålde vi sedan vidare via vårt nätverk till både finländska och utländska köpare. Det här bidrar stort till finländarnas sysselsättning, skatteintäkter och välfärd.

Enligt Helander är i synnerhet Norden en naturlig verksamhetsmiljö med goda möjligheter till lönsam affärsverksamhet för Kesko. Länderna har liknande kultur och arbetssätt och samhällena är såväl politiskt som ekonomiskt stabila. I Finland och i Sverige är businessvärlden väldigt lika, men det finns också en del skillnader.

 – Det gick inte genast bra för oss i Sverige när vi för ett tjugotal år sedan etablerade oss där med K-Rautakonceptet. Vi insåg inte då att bygghandeln hade en annan struktur i Sverige än i Finland. Den största skillnaden var nog att konsumenthandeln och företagskunderna var mer separerade inom bygghandeln i Sverige än i Finland. Därför har vi numera två varumärken i Sverige: K-Bygg betjänar främst företagskunder och K-Rauta är mer inriktat på att betjäna konsumenter. 

 – Vi har under årens lopp lärt oss mycket i Sverige och utifrån det gjort ändringar i verksamheten. Nu har vi övervunnit svårigheterna och kommit in på ett bra och lönsamt tillväxtspår.

 – På den svenska marknaden är konkurrensen hård och där finns tuffa både lokala och internationella aktörer. Klarar man sig i Sverige finns det goda möjligheter att lyckas också i många andra länder. Vi har genom framgångarna i Sverige fått mer självförtroende att öka vår business, säger Helander.

Han betonar dock att konkurrensen är hård även på alla andra marknader som Kesko etablerat sig på och framgången kommer inte av sig självt.

 – Utöver Sverige har vi också Finland, Norge, Baltikum … Alla är de utmanande marknader på sitt sätt. Man ska vara bra för att lyckas.

Kesko har sammanlagt 1 800 fysiska affärer i åtta länder. Men handeln digitaliseras snabbt och allt mer säljs numera online. Enligt Mikko Helander är ett fast nätverk av fysiska varuhus inte ett problem, utan en styrka.

Varuhusen är en stor fördel för oss i onlineförsäljningen. Vi kan erbjuda bra service på webben i kombination med ett tätt varuhusnätverk och en effektiv logistik. 

Enligt Helander har Kesko det väl förspänt när konkurrensen inom webbhandeln ökar. Han ser många paralleller mellan förnyelseprocesserna i Kesko och hos handelsjätten Walmart i USA.

 – Båda är traditionella aktörer med ett omfattande varuhusnätverk och båda har snabbt lyckats införa webbhandel i tillägg till sina fysiska varuhus. Båda har också haft en stabil utveckling inom försäljning och lönsamhet. Det visar att den traditionella handeln har sin plats också i konkurrensen inom webbhandeln om man vågar förnya sig på rätt sätt.

Enligt Helander är det viktigt att också hela samhället vågar förnya sig. Han tror inte att det går att upprätthålla Finlands konkurrenskraft, ekonomiska tillväxt och välfärdsstat utan förändringar.

 – Finland är en fantastisk framgångshistoria men landet har många utmaningar framför sig, som till exempel en allt äldre befolkning och stigande hälsovårdskostnader. För att övervinna dessa utmaningar krävs det reformer som uppmuntrar till arbete och företagsamhet. Sverige och Danmark är goda exempel. Där har man gjort ändringar i till exempel socialskydd, arbetslöshetsskydd, beskattning samt hälso- och sjukvård.

 – Jag är optimist och litar på att vi får till stånd förändringar också i Finland och att landet utvecklas väl även framöver. Det vore ändå bra att ta dessa beslut så snart som möjligt. Besluten ligger i våra egna händer, och det är bra. Det här är frågor som vi kan och bör fatta beslut om själva, säger Helander.

K-gruppens detalj- och företagskundförsäljning 1/1-31/12 2020Milj. euroÄndring, %Antal affärer
K-Rauta, Sverige186,314,117
K-Bygg, Sverige240,910,836
Onninen och Mark & Infra i Sverige108,3-0,83

Källa: Kesko

Anmäl dig till webbinariet Sverige - en dubbelt så stor marknad här.

Relaterade artiklar