Stadgar

1 §

Handelskammaren, vars firma är Finsk-svenska handelskammaren, har till ändamål att främja ekonomiska och industriella förbindelser mellan Finland och Sverige med tyngdpunkt på främjandet av finländsk export till Sverige. Handelskammaren, som har sitt säte i Stockholm, är ideell förening. Den är underkastad svensk lag. Handelskammarens verksamhet är opolitisk.

2 §

För fullgörandet av sitt ändamål förmedlar Handelskammaren kontakter mellan export- och importkretsar i Finland och i Sverige, står företag och andra intresserade i de båda länderna till tjänst med information och rådgivning, införskaffar statistiska och andra uppgifter om det ömsesidiga handelsutbytet och marknadsläget, genomför marknadsundersökningar och exportfrämjande aktiviteter i Sverige, utövar kommersiell informationsverksamhet beträffande marknadsförhållandena i de båda länderna bl a genom att sprida publikationer och cirkulär samt anordna konferenser och möten för främjande av de ömsesidiga handelsrelationerna. I det exportfrämjande arbetet på Sverige samråder Handelskammaren med Finpro rf.
Handelskammaren kan för att genomföra vissa uppgifter bilda och driva ett servicebolag.

3 §

Handelskammaren består av hedersledamöter, ständiga medlemmar och årsbetalande medlemmar. Finlands ambassadör i Sverige och Sveriges ambassadör i Finland är självskrivna hedersledamöter. Den förstnämnde är tillika Handelskammarens hedersordförande. Därjämte kan andra personer, som gjort förtjänstfulla insatser för utvecklingen av handelsförbindelserna mellan Finland och Sverige, utses till hedersledamöter. Sådana hedersledamöter väljes på Handelskammarens årsmöte på förslag av styrelsen.

4 §

Till ständiga medlemmar och årsbetalande medlemmar må antagas enskilda personer, företag och organisationer, vilka i Finland eller i Sverige bedriver handel, industri, sjöfart, bank- och försäkringsverksamhet eller annan därmed jämförlig näringsverksamhet ävensom andra personer, företag eller organisationer, vilka hyser intresse för Handelskammarens syften. På styrelsen ankommer att behandla ansökningar om medlemskap.

5 §

Årsbetalande medlem erlägger inom en månad efter fakturans datum till Handelskammaren en avgift per kalenderår vars storlek fastställs av årsmötet för följande verksamhetsår. Årsbetalande medlem som ansluter sig till Handelskammaren efter den 1 juli erlägger endast halv avgift för det första året. Genom ansökan om medlemskap förbinder sig den som antages till medlem att erlägga årlig medlemsavgift. Årsbetalande medlem som önskar bli befriad från skyldighet att erlägga årsavgift för påföljande år skall skriftligen till Handelskammaren anmäla sitt utträde före den 30 september. Utträde ur Handelskammaren kan blott ske vid slutet av ett verksamhetsår. Handelskammarens styrelse äger rätt att utesluta medlem som ej betalt medlemsavgift.

6 §

Handelskammarens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret såvida ej styrelsen annorlunda bestämmer.

7 §

Handelskammarens organ är årsmötet, extra sammanträde för visst ärende, fullmäktige och styrelse.


 • Årsmötet utser fullmäktige och revisorer.
 • Fullmäktige utser styrelse.
 • Styrelsen utser verkställande direktör.

Inom Handelskammaren finns ett sekretariat. Styrelsen fastställer sekretariatets organisation och uppgifter.

8 §

Handelskammaren håller årsmöte före utgången av maj månad samt extra sammanträde, då styrelsen så beslutar eller då minst tjugofem medlemmar skriftligen anhåller därom för visst ärende. Tid och plats för Handelskammarens sammanträden bestämmes av styrelsen. Kallelse till sammanträde skall tillställas samtliga medlemmar minst fjorton dagar före sammanträdet. I kallelsen skall angivas de ärenden, som skall upptagas till behandling på sammanträdet. Envar medlem äger rätt att inlämna motion till årsmöte eller till extra sammanträde vari medlem kan ta upp fråga som ligger inom Handelskammarens verksamhetsområde. Motion skall göras skriftligen och inlämnas till styrelsen minst en månad före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlat. Vid sammanträde må avgörande beslut icke fattas i andra ärenden än dem, som angivits i kallelsen. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • val av mötesordförande,
 • val av en eller två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet från årsmötet,
 • mötets stadgeenlighet och beslutförhet,
 • styrelsens berättelse över Handelskammarens verksamhet och ekonomiska förvaltning under
 • föregående år,
 • revisorns berättelse och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning,
 • fastställande av antalet ledamöter i fullmäktige,
 • val av ordförande, två vice ordförande och övriga ledamöter i fullmäktige, samt en revisor och en revisorssuppleant,
 • övriga av styrelsen beredda ärenden som hänskjutits till årsmötet,
 • fastställande av årsavgift

9 §

Omröstning vid Handelskammarens sammanträden sker öppet. Det beslut, varom flertalet enat sig, gäller. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Val förrättas, om yrkande därom framställes, med slutna sedlar, och vid lika röstetal sker lottning. Vid omröstning äger varje medlem en röst. Aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, handelsbolag, kommanditbolag och förening för ekonomisk verksamhet företrädes av en person som äger teckna firman. Rösträtt må icke utövas av den, för vilken årsavgift ej erlagts. På Handelskammarens sammanträden kan frånvarande medlemmar rösta genom fullmakt, som innehavs av vid sammanträdet närvarande medlem i Handelskammaren. Dock äger en och samma medlem rätt att rösta för högst fem frånvarande. Handelskammaren är beslutför, då minst 15 medlemmar är närvarande eller företrädda.

10 §

Handelskammarens fullmäktige består av ordförande, två vice ordförande samt minst tio övriga ledamöter. Ordföranden och samtliga övriga ledamöter väljes för två år i sänder vid årsmötet. Avgående ledamot kan återväljas. Fullmäktige är beslutföra när minst hälften av ledamöterna, däribland antingen ordföranden eller en av vice ordförandena är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, dock så att vid val lottning skall ske.
Fullmäktige fastställer de allmänna riktlinjerna för Handelskammarens verksamhet.
Fullmäktige sammanträder årligen omedelbart efter årsmötet och utser därvid ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. I övrigt sammanträder fullmäktige på kallelse av ordföranden. Kallelse skall avsändas senast 14 dagar före sammanträdet.

11 §

Handelskammarens styrelse består av ordförande, två vice ordförande samt fyra övriga ledamöter.
Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljes årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte.
Avgående ledamot kan återväljas.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och skattmästare. Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter, däribland antingen ordföranden eller en av viceordförandena är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, dock så att vid val lottning skall ske.
Styrelsen svarar för Handelskammarens organisation och förvaltningen av Handelskammarens angelägenheter.
Styrelsen utser och anställer Handelskammarens verkställande direktör att handla den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Övrig personal anställes av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. I frågor av större vidd eller av särskild, principiell betydelse skall styrelsen samråda med fullmäktiges ordförande.
Styrelsen skall årligen avge berättelse över Handelskammarens verksamhet, senast fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Styrelsens berättelse jämte bokslut skall inom samma tid överlämnas till revisorerna.
Kallelse till styrelsesammanträde skall avsändas senast 14 dagar före sammanträdet. I särskilt brådskande fall må ordföranden låta avsända kallelse senast 6 dagar före sammanträdet.

12 §

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses vid årsmötet en auktoriserad revisor och en suppleant, som också ska vara auktoriserad revisor. Revisorn ska till årsmötet avlämna revisionsberättelse innehållande till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

13 §

Ändring av dessa stadgar förutsätter, att beslut härom fattats vid två på varandra följande handelskammarsammanträden, av vilka minst ett ordinarie årsmöte, samt att besluten vid båda sammanträdena biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

14 §

En upplösning av Handelskammaren kan ske endast om beslut härom fattats vid två på varandra följande handelskammarsammanträden, av vilka minst ett ordinarie årsmöte samt att besluten vid båda sammanträdena biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

15 §

I händelse av Handelskammarens upplösning, skall dess nettobehållning lämnas till förmån för Finska staten.