Nyheter

Handelskammaren tillsätter en valberedning

Tage Erikson
Handelskammaren tillsätter en valberedning

Som ett tecken på den ökade aktiviteten inom Finsk-svenska handelskammaren beslöt årsmötet att för första gången tillsätta en valberedning för att hantera frågor som rekrytering av förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen samt att bistå i andra ledningsfrågor. Matti Sundberg, ordförande för valberedningen, berättar här mer om bakgrund och tankar för verksamheten.

Styrelsens ordförande och aktiva medlemmar har initierat behovet av en öppen och professionell valberedning för Finsk-svenska handelskammaren. Intresset för Handelskammarens verksamhet har visat en stark tillväxt under de senaste åren. Detta har fört med sig behovet av en allt mångsidigare verksamhet för att tillfredsställa medlemmarnas förväntningar. Samtidigt har världsbilden förändrats, vilket ökat betydelsen av ett allt större samarbete mellan de nordiska länderna. I denna strukturutveckling ser man i Finland att det är naturligt att öka samarbetet, i första hand med Sverige. Men, självklarheter som hur detta skall lyckas lyser med sin frånvaro också i denna process. Därav följer att ansvariga nyckelpersoner behöver besitta insikter och kompetens för att nå de mål som är uppsatta för handelskammaren. Valberedningsutskottets primära mål är att bedöma och hitta kompetenta personer för dessa viktiga uppgifter.

Ökad insikt om handelskammarens strategier

Valberedningsutskottets första uppgift är att förstå handelskammarens mål och strategi och bedöma utvecklingen. Analysen görs i samråd med organisationens nyckelpersoner. Ifall analysen påvisar att organisationen är i behov av t.ex. specialkompetens ankommer det på utskottet att initiera sökprocessen och att rekommendera omval eller att finna nya nyckelpersoner till fullmäktige eller styrelsen.

I företagsvärlden är det kutym att medlemmarna i valberedningen, eller nomineringsutskottet som det också heter, utses bland de största ägarna. I en förening som t.ex. Finsk-svenska handelskammaren har vi utgått ifrån att de mest aktiva och starkt stödjande medlemmarna initierar medlemmarna i valberedningen. I denna anda valde årets årsmöte i Helsingfors Matti Sundberg till ordförande och Jyri Häkämies och Leif Johansson till medlemmar i handelskammarens första valberedningsutskott.

Mer om valberedningens ordförande

”Efter att jag lämnat mina operativa uppdrag både i Finland och Sverige fungerar jag som rådgivare, speciellt för små och medelstora företag, och bedriver några mentorskap. Visst hänger ett par styrelseordförande uppdrag ännu kvar.”

”Det finns nog tillräcklig kapacitet för att delta i Finsk-svenska handelskammarens valberedning, eftersom relationen Finland/Sverige alltid har legat högt på min agenda, rentav ända från barndomen. I bedömningen av kapacitetsbehovet som ordförande har jag räknat in hemläxor, som stundvis kan kräva mera än att leda möten.”

Matti Sundberg säger också att alla funktioner är betydelsefulla i en väl fungerande organisation. Speciellt Vd:n och styrelsen har helhetsansvaret i en organisation och det gör att dessa funktioner är speciellt viktiga.

”Vd:ns roll är entydig, 100% ansvar för verksamheten. Handelskammarens fullmäktige tillsätter styrelsen som en kontroll-/stödfunktion åt Vd:n. Styrelsen bör tillse att verksamheten har en tydlig strategi och att Vd:n följer de överenskomna riktlinjerna.”

Matti Sundberg kommenterar ytterligare att det på grund av stora förändringar i omvärlden är viktigt att även hela handelskammaren lever starkt i tiden. För att maximera förutsättningarna för handelskammarens verksamhet är det angeläget att även styrelsen stöder och medverkar till en kontinuerlig uppbyggnad av handelskammarens operativa förmåga, eftersom behovet av handelskammarens tjänster ökar även i framtiden.

”Finsk-svenska handelskammaren är inte viktig enbart för näringslivet i båda länderna, utan den är också en stor tillgång för samhällsutvecklingen i båda länder.”

Bild: Magnus "MAO" Lindholm

Relaterade artiklar