Nyheter

Likheterna i lagstiftningen underlättar etablering i Sverige

Paul Öhrnberg
Likheterna i lagstiftningen underlättar etablering i Sverige

Sverige är för de flesta finländska företag den första naturliga destinationen för en utlandsetablering. Det är en marknad som ligger nära och där köpkraften är stor. Etableringen underlättas av att lagstiftningen och affärsmetoderna är snarlika i båda länderna.

David Malmkvist och Elina Honkajuuri på affärsjuristbyrån Fondia, som specialiserat sig på affärs- och bolagsrätt, konstaterar att lagstiftningen i Finland och Sverige påminner mest om varandra i de nordiska länderna. Det beror främst på att den finländska lagstiftningen av historiska skäl till stor del bygger på svensk lagstiftning och att båda länderna är medlemmar i EU.

Enligt Honkajuuri och Malmkvist finns det väldigt många likheter mellan Finland och Sverige i de lagar som gäller affärsverksamhet, handel och avtal mellan företag. I båda länderna kan företagen också komma överens sinsemellan utgående från i stort sett samma principer.

De många likheterna i lagparagraferna gör det lättare för finländska företag att integrera sig i Sverige. Men det existerar också skillnader som bör identifieras och beaktas.

”Det finns skillnader i lagarna som gäller till exempel anställningar samt byggande och uthyrande av fastigheter. I sådana frågor anser jag att det lönar sig för finländska företag att anlita lokal expertis. Själv har jag hanterat fall som handlat om bland annat anställningsfrågor”, säger Malmkvist.

I Finland har man traditionellt vant sig vid att lita också på muntliga avtal. Elina Honkajuuri konstaterar att muntliga överenskommelser är juridiskt giltiga även i Sverige, men vid eventuella tvister krävs det att man kan bevisa vad man kommit överens om. Därför är det bra att se till att det finns åtminstone någon slags dokumentation om allting som man kommit överens om. Det är till exempel en bra idé att bevara e-postkorrespondens.

Malmkvist och Honkajuuri uppmanar också företagen att alltid i förväg komma överens om hur och var de ska hantera eventuella tvister. Alternativ är till exempel skiljeförfarande eller offentliga domstolar.

Malmkvist, som arbetar som senior juridisk konsult på Fondias Stockholmskontor, uppmanar finska företag att modigt expandera till den svenska marknaden och att starta ett dotterbolag eller en filial.

”Jag har märkt att många finländska företag försöker driva sin svenska verksamhet på distans från Finland, men jag anser inte att det är en fungerande modell. Det fungerar kanske i början, men rätt snart är det värt att starta ett företag och anställa en svensk som tar ansvar för verksamheten i Sverige. Byråkratin med att starta ett företag i Sverige är dessutom förhållandevis enkel och okomplicerad.”

Malmkvist konstaterar att det med hjälp av ett dotterbolag är enklare att driva affärsverksamheten rent praktiskt, bland annat när det gäller finansieringen. Det är också lättare att etablera relationer till kunder och partners om företaget är närvarande lokalt.

Elina Honkajuuri, seniorkonsult på Fondias kontor i Helsingfors, påminner att framgång på den svenska marknaden ofta kräver uthållighet och tålamod.

”Fondia är självt ett bra exempel på detta. Vi grundade ett dotterbolag i Sverige för drygt tio år sedan, men det tog flera år innan verksamheten började växa ordentligt”

I dag arbetar 30 jurister på Fondias kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom Finland och Sverige har Fondia även kontor i Estland och Litauen. Fondia, som grundades i Helsingfors 2004, sysselsätter sammanlagt cirka 110 jurister.

Relaterade artiklar