Nyhetsbrev

Konsten att få betalt på båda sidor av Östersjön

Konsten att få betalt på båda sidor av Östersjön

Svårigheter med att få betalt av sin kund är tyvärr något som de flesta företagare har erfarenhet av. I svåra ekonomiska tider är det särskilt viktigt att känna till vad man kan göra för att agera i tid och förhindra att problemen växer sig för stora.

För dig som vill göra affärer i ett annat land kan det vara särskilt utmanande att veta hur du ska gå tillväga när din kund inte betalar som avtalat. Även om det finns många likheter mellan Sverige och Finland, finns det också stora skillnader. För att enklare kunna navigera bland dessa har Finsk-svenska handelskammarens medlemmar Inkasso Marginalen och OK Perintä tillsammans sammanfattat en lista i fem steg över skillnader som det är särskilt viktigt att känna till.

1. Påminnelse

I Sverige är det vanligt att man skickar en påminnelse när fakturan inte betalats i tid. Det finns dock ingen regel som säger att så måste ske. Då påminnelsen är frivillig i Sverige finns det inte heller några hålltider. I Finland finns det regler som säger att man måste skicka en påminnelse. Den skickas till konsumenter tidigast 14 dagar från att fordran har förfallit och gäldenären ges 14 dagar att betala innan ärendet skickas till inkasso.

2. Frivillig inkasso

I Finland är det första steget i inkasso normalt att man söker gäldenären via brev, SMS och telefon. Syftet är att få kontakt med gäldenären och komma överens om en frivillig plan för betalning av skulden. Om försöken att hitta en frivillig uppgörelse med gäldenären inte är möjlig sänds en stämningsansökan till tingsrätten.

I Sverige är det vanliga förfarandet att ärendet sänds till Kronofogden genom en ansökan om betalningsföreläggande (om betalning av inkassokravet inte görs inom fristen om minst åtta dagar från när kravet skickades). Det är därmed inte domstolarna, utan myndigheten som i första hand arbetar med att fastställa en fordran. En avbetalningsplan kan komma att upprättas, men det görs inga försök att kontakta gäldenären under den tid som gäldenären har på sig att betala kravet.

En anledning till att uppsökande verksamhet är mindre vanligt i Sverige är att muntlig kontakt, under den frist som gäldenären har på sig att betala enligt kravet, endast bör ske på gäldenärens initiativ. Denna rekommendation finns bland Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd och syftar till att hindra att gäldenären utsätts för en orimlig mängd kontaktförsök från inkassobolaget.

3. Rättsliga åtgärder

Om gäldenären inte betalar enligt de kravbrev som har skickats påbörjas rättsliga åtgärder. I Finland sker detta genom att en stämningsansökan lämnas till tingsrätten. Om gäldenären bestrider betalningsansvar avgörs tvisten inom ramen av det mål som tingsrätten har börjat hantera.

I Sverige använder man den så kallade ”summariska processen” där Kronofogdemyndigheten får i uppdrag att delge gäldenären. Om gäldenären har blivit delgiven och inte bestrider betalningsansvar fastställs fordran per automatik. Endast om gäldenären bestrider och ärendet blir tvistigt flyttas den rättsliga hanteringen till tingsrätten.

4. Utsökning/utmätning

När fordran har fastställts öppnas möjligheten att ansöka om utmätning. Med utmätning menas att den ansvariga myndigheten tar i anspråk lös eller fast egendom från gäldenären för betalning av skulden. I Finland ansvarar Utsökningsverket för denna hantering och kostnaden är 5€, 10€ eller 20€ beroende omfattningen av den beställda tillgångsutredningen.

Utsökningsverket tar även en provision om 1,45% av det belopp som de lyckas driva in. Om utredningen visar att gäldenären saknar tillgångar lämnas ärendet tillbaka till den som sänt in ärendet. Inkassobolagen sköter i regel bevakningen av gäldenärens ekonomiska situation och ser över förutsättningarna för att skicka in ärendet för en ny utredning.

I Sverige är årsavgiften för utmätning 600 kr och ärendet kvarligger hos Kronofogdemyndigheten för regelbunden tillgångsutredning och utmätningsåtgärder om den inte återkallas av den som skickat in ärendet. Inkassobolagen behöver hålla koll på och årligen besluta om ärendet ska återkallas eller inte. Kronofogden tar inte betalt i form av provision men utmäter i första hand inkomst eller tillgångar för betalning av årsavgiften.

5. Kostnader

Det är viktigt att känna till att det finns betydande skillnader vad gäller kostnader för indrivning i de två länderna. Skillnaderna finns både när det gäller lagstadgade arvoden för inkassohantering och för avgifter som tas ut av myndigheter. I Sverige är kostnadsstrukturen något enklare, i Finland styrs kostnaden i högre grad av faktorer som fordrans storlek eller val av åtgärd.

Vid behov av hjälp

Vid behov av hjälp med att hantera sina förfallna skulder kan man vända sig till ett inkassobolag. De spelar en viktig roll i egenskap av den part som kan hjälpa till att hitta en lösning för den uppkomna situationen mellan den som inte har betalat och den som väntar på sina pengar. Hur inkassobolagen hanterar detta ansvar är särskilt viktigt i svåra ekonomiska tider. Man ska därför kunna lita på den inkassopartner man väljer och veta att ärendet hanteras med professionalism och respekt för förutsättningarna i det enskilda fallet.

Om företagen bakom denna artikel

Inkasso Marginalen

Inkasso Marginalen grundades och 1979 och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt lokalkontor i Hudiksvall och Borås. Företaget är en av grundarna till det internationella nätverket ECA, European Collectors Association.

OK Perintä

OK Indrivning Ab har erbjudit företag kredithanteringstjänster i Finland sedan 1991. Företaget är verksamt i Helsingfors, Tammerfors och Vasa. Företaget har varit en del av B2 Impact ASA koncernen sedan 2012

Relaterade artiklar