Nyheter

Artificiell intelligens revolutionerar industrin

Patrik Lindfors
Artificiell intelligens revolutionerar industrin

Finska och svenska företag har ofta varit pionjärer när det gäller att ta i bruk ny teknik. Just nu erbjuder framför allt artificiell intelligens stora möjligheter för nordiska industriföretag. Innan beslut fattas är det viktigt att definiera utgångsläget och de egna målsättningarna. Investeringar i den nyaste teknologin eller mer komplicerade lösningar är inte nödvändigtvis det bästa alternativet.

Artificiell intelligens är nu tillgänglig för alla tack vare ChatGPT och liknande tjänster som genererar text och bilder. Diskussionen har fokuserat på chatbotarnas förmåga att skriva avancerade texter om nästan vilket ämne som helst, men också på faktafel och etiska frågor och risker i till exempel utbildning. Samtidigt pågår en utveckling som kommer att ha en stor betydelse för företagens verksamhet.

– Nästa stora steg i värdeskapandet kommer att ske i industriföretag som använder artificiell intelligens och data för att förbättra både produktion och drift. Detsamma gäller för möjligheterna att förbättra egenskaperna hos produkter och tjänster, säger Timo Heikkinen, vd för Combient Mix i Finland.

Combient leder ett nätverk med några av de största nordiska företagen från olika branscher mot det gemensamma målet att påskynda digital transformation. Combient-nätverket omfattar 29 företag i Sverige och 6 i Finland, med en total omsättning på 195 miljarder euro och mer än 840 000 anställda. Combient Mix fokuserar på artificiell intelligens och datarelaterade projekt där medlemsföretagen deltar.

Timo Heikkinen

Artificiell intelligens förbättrar möjligheterna att kontinuerligt mäta och övervaka driften av maskiner och utrustning. Företag kan använda insamlad data för att utveckla produktionsprocesserna och optimera leveranskedjorna samt lagerhanteringen. Teknologin gör det också möjligt att ta fram mer exakta efterfrågeprognoser.

Ett konkret exempel på nyttan med artificiell intelligens i industrin är möjligheten att i ett mycket tidigt skede identifiera störningar och avvikelser i produktionsprocessen. Artificiell intelligens kan till exempel varna för ökade vibrationer eller behov av att göra underhåll i ett tidigare skede än normalt. Det gör det möjligt att åtgärda tekniska fel innan betydande skador uppstår, vilket förbättrar driftsäkerheten och minskar kostnaderna avsevärt. Företag som till exempel tillverkar maskiner och fordon kan öka konkurrenskraften genom att förse produkterna med sensorer och kameror samt använda artificiell intelligens och insamlad data.

Den avmattning i den globala ekonomin som ägt rum på grund av inflationen och det ryska anfallskriget mot Ukraina har lett till uppsägningar och nedskärningar runt om i världen, särskilt inom teknikföretag. För att söka besparingar och på grund av färre anställda fokuserar många företag på att effektivisera olika funktioner.

– Vi har från början slagit fast att artificiell intelligens i sig inte är avgörande. För att nå våra mål har vi satsat på att skapa ett heltäckande tjänstekoncept och en projektmodell som kombinerar stärkandet av den datarelaterade kompetensen hos företagens egen personal, utvecklingen inom data och artificiell intelligens samt samarbetet mellan de företag som ingår Combients nätverk, säger Heikkinen.

Många företag och tjänsteleverantörer närmar sig nu artificiell intelligens genom att främst fokusera på den senaste och mest avancerade tekniken. Enligt Heikkinen är komplexa och avancerade alternativ inte nödvändigtvis den bästa lösningen när det gäller artificiell intelligens. Dessutom medför generativ artificiell intelligens risker och ansvar som kan vara problematiska för företagen.

Heikkinens kommentarer baserar sig på de drygt 100 projekt inom artificiell intelligens som Combient Mix har genomfört med stora nordiska industriföretag. Företagen gör enligt Heikkinen klokt i att fokusera på att utnyttja data och information som skapas i de egna processerna och utvärdera vilka tekniska alternativ som ger det största mervärdet på längre sikt.

– Ett mindre antal skalbara projekt kan vara bättre än ett stort antal olika experiment, säger Heikkinen.

Relaterade artiklar