Nyheter

FINSVEs marknadsbarometer 2021

FINSVEs marknadsbarometer 2021

Finsk-svenska handelskammarens undersökning över marknadsläget och framtidstron skickades ut till handelskammarens medlemmar och intressenter i början av december. Syftet var att få en bild av finska och svenska företags syn på den rådande situationen och den framtida utvecklingen på marknaden i våra respektive länder.

Undersökningen var uppbyggd som en jämförelse mellan de två länderna och berörde utmaningar, planer för framtiden och syn på framtiden. Enkäten bestod av flervalsfrågor med möjlighet att komplettera med fritt formulerade kommentarer. Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten.

Hur uppfattar du marknadsläget i Sverige och Finland just nu?

Hur uppfattar du marknadsläget i Sverige och Finland just nu?
Hur uppfattar du marknadsläget i Sverige och Finland just nu?

Hur uppfattar du marknadsläget i Sverige och Finland i framtiden?

Hur uppfattar du marknadsläget i Sverige och Finland i framtiden?
Hur uppfattar du marknadsläget i Sverige och Finland i framtiden?

I de första graferna illustreras respondenternas syn på marknaderna i nuläget och i framtiden. Trenden är att synen på den svenska marknaden både i nuläget och i framtiden är positivare än synen på den finländska. Nästan 90 procent av respondenterna anser att marknadsläget i Sverige idag är ganska bra eller mycket bra, medan motsvarande siffra för marknadsläget i Finland är knappt 65 procent. Synen på framtiden visar liknande siffror.

Vilka är de största utmaningarna på den svenska marknaden?

Vilka är de största utmaningarna på den svenska marknaden?
Vilka är de största utmaningarna på den svenska marknaden?

I undersökningen frågades också vilka utmaningar som anses vara de största på de respektive marknaderna. På den svenska marknaden anses den hårda konkurrensen vara den största utmaningen med tydlig marginal. Respondenterna gav också egna exempel på utmaningar som de mött på marknaden, och bland dem var svårigheter med att hitta kvalificerad personal och andra rekryteringsrelaterade problem återkommande.

Vilka är de största utmaningarna på den finländska marknaden?

Vilka är de största utmaningarna på den finländska marknaden?
Vilka är de största utmaningarna på den finländska marknaden?

Även i Finland anses hård konkurrens vara en utmaning. Här kan noteras att det ekonomiska läget i landet enligt respondenterna innebär en betydligt större utmaning i Finland än i Sverige, vilket är i linje med synen på de respektive marknaderna i allmänhet. Bland kommentarerna kan man se att covid-19-relaterade utmaningar samt ineffektivitet bland de politiska beslutsfattarna (framför allt beträffande covid-19) är betydligt mera förekommande i Finland än i Sverige.

Hur bedömer du att covid-19 och eventuella resebegränsningar påverkar ditt företags verksamhet?

Hur bedömer du att covid-19 och eventuella resebegränsningar påverkar ditt företags verksamhet?
Hur bedömer du att covid-19 och eventuella resebegränsningar påverkar ditt företags verksamhet?

En klar majoritet av respondenterna anser sig ha påverkats i någon mån av covid-19. Bland dem som svarat har pandemins inverkan flitigt kommenterats i det öppna kommentarsfältet och i kommentarerna framkommer frustration över oklara direktiv och en osäker framtid, men också rapporter om ökad försäljning, effektiverat arbetsflöde och kostnadsinbesparingar som en direkt följd av pandemin. Skepticism till myndigheter och politiker är också allmänt förekommande och tydligare direktiv och förbättrad kommunikation efterlyses.

Antal respondenter: 111. Har du frågor om FINSVE-barometern eller dess innehåll, vänligen kontakta oss på info@finsve.com.

Relaterade artiklar