Nyheter

Hur lyckas företag locka och behålla engagerade och motiverade medarbetare?

Tua Takasu
Hur lyckas företag locka och behålla engagerade och motiverade medarbetare?

Både Finland och Sverige lider brist på arbetstagare och lobbar hårt för att attrahera arbetskraft, speciellt till områden utanför huvudstadsregionen. Men att få tag på kunnig arbetskraft räcker inte, utan kompetenserna måste också förmås att stanna kvar i regionen.

Att kunna behålla kompetent personal är en uppgift för både kommunerna och näringslivet. I den hårdnande konkurrensen behöver företagen både kunna erbjuda attraktiva arbetstillfällen och bemöta de unika arbetstagarnas behov.

Christina Dahlbom
Christina Dahlblom, Professor of Practice på Hanken

Christina Dahlblom, Professor of Practice på Hanken, talade på Finsk-svenska handelskammarens mentorskapsprogrammets träff i januari om positivt ledarskap, och lyfta fram vikten av att få arbetstagaren både nöjd med sitt arbete och att åstadkomma en hög energinivå. Hon förtydligar sitt budskap så här:

”Enligt studier, av bland annat Arbetshälsoinstitutet, är passionerade och engagerade arbetstagare upp till 100 gånger mer produktiva. Om arbetstagaren däremot saknar passion, kan det leda till en bekvämlighet som i sin tur medför passivitet”.

”En arbetsgemenskap som ger en ökad energinivå skapar ett flow-tillstånd som gör att arbetstagaren trivs bra och är produktiv”, förklarar Dahlblom.

Vad det är som bringar nöjdhet och hög energinivå med arbetsuppgifterna och på arbetsplatsen kan vara individuellt till en viss grad, och det gäller att som arbetsgivare känna sina arbetstagare var för sig.

Undersökningar som mäter arbetsmotivationen pekar tydligt på gemensamma faktorer. Av konsultbolaget MPS årliga studie framgår att högsta ledningen motiveras av att leda förändring. En motivationsfaktor som troligen även gäller arbetstagare på mellannivå. Kanske ligger det något viktigt i den svenska beslutskulturen, som går ut på att alla ska bli hörda och känna sig delaktiga i beslutsprocessen? I en mer auktoritativ miljö, som i den finska arbetslivskulturen, kan det däremot finnas en risk för att man går miste om en viktig motivationsfaktor, som påverkar hur bra företaget är på att behålla god arbetskraft.

Vad värdesätter den unga generationen?

Mia Smeds, kommunikationschef på Aktia, medverkar som mentor i Finsk-svenska handelskammarens mentorskapsprogram. Hon gläder sig åt att hon den vägen fått nära kontakt med dagens unga generation.

”Det har varit intressant att genom diskussioner med min adept få en inblick i de utmaningar och tankar som dagens unga vuxna har. Mycket är det samma som när jag själv var i den situationen, men dagens generation har formats av dagens omgivning”, säger hon.

Undersökningar visar att unga arbetstagare idag är mindre lojala mot sina arbetsgivare och byter arbetsplats i snabbare takt. För arbetsgivaren är det inte alltid gynnsamt, eftersom kunskap försvinner och anställningsprocessen kräver dyrbara resurser.

Arbetsgivare inom flera branscher drabbas just nu av stor brist på kunnig arbetskraft och behöver fundera kring konsten att hålla kvar inskolade resurser. Det gäller att känna till och ta vara på personalens välmående och framför allt motivation. I det finsk-svenska nätverket hörs ofta bland äldre generationer en förundran över de motivationsfaktorer och krav som den yngre generationen ställer på arbetsgivaren. Fritid, motionerande och välmående står högt när det gäller prioriteringarna och bevarandet av livsbalansen.

Hur behåller vi de goda resurserna i vårt samhälle?

På Finsk-svenska handelskammaren förstår vi nyttan av nätverkande och kontaktskapande. Samarbete över landsgränser inleds alltid med personliga relationer vars syfte är att bygga lojalitet. Detsamma gäller när vi får utländsk, kunnig arbetskraft till våra organisationer och då stöter på utmaningen att få dem att stanna kvar i våra länder. Ifall inflyttarna lyckas skapa goda personliga kontakter i samhället blir det mera troligt att de känner gemenskap och delaktighet och blir kvar. Lär de sig språket ökar sannolikheten ytterligare.

Andersson och Mirza, Multimind
Kristian Andersson, VD och Sara Mirza, rekryteringskonsult vid MultiMind Bemanning på Finsve:s medlemskryssning med Finnlines

Handelskammarens medlemsföretag MultiMind talade om rekrytering på ett av handelskammarens senaste medlemsevenemang ombord på Finnlines.

”I Sverige värdesätter vi diversitet och ser det positiva i att anställa personer med olika bakgrund och från olika orter. Otaliga undersökningar bekräftar att diversitet skapar bättre resultat. Företag borde vara modigare med att anställa personer med olika språk och egenskaper”, säger Sara Mirza, rekryteringskonsult vid MultiMind Bemanning.

Den viktigaste resursen för att garantera framgång och tillväxt i ett företag är motiverad och kunnig personal. Lyckas man skapa ett mångsidigt team, förstå motivationsfaktorerna, inkludera och bemöta medarbetarna med intresse och den vägen få dem att bli mer delaktiga och engagerade, har man en mycket bättre utgångspunkt när det gäller att behålla goda förmågor som bidrar till företagets utveckling.

I stället för att se hinder bör vi försöka identifiera möjligheter. Att hjälpa andra är inte altruism, utan utvidgad egoism – vi gynnas alla. 

Tua Takasu
Projektledare Tua Takasu berättar om Finsve:s mentorskapsprogram på Vårlunchens kryssning för medlemmar
Relaterade artiklar