Nyheter

Sverige planerar stora investeringar i transportinfrastruktur

Patrik Lindfors
Sverige planerar stora investeringar i transportinfrastruktur

Sverige gör stora satsningar för att bygga ut och förbättra vägar, järnvägar och övrig transportinfrastruktur. I investeringarna betonas näringslivets behov och klimatmålsättningarna. Syftet är att minska utsläppen och effektivisera transporterna mellan olika regioner.

Under perioden 2022–2033 ska cirka 800 miljarder kronor enligt regeringens förslag riktas till att utveckla och upprätthålla den offentliga trafikinfrastrukturen i Sverige. Knappt hälften av summan används för att underhålla och rusta upp vägar och järnvägar. Den resterande delen reserveras för att utveckla transportsystemet.

Regionerna i Sverige ska enligt planerna sammanknytas med varandra med hjälp av stora investeringar i järnvägsnätet där stambanor för höghastighetståg får en central roll. Målsättningen är att i allt högre grad överflytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Grunden är ett tillräckligt omfattande och pålitligt transportsystem med vissa prioriterade vägar och järnvägar, som det lokala järnvägsnätet och övriga transportformer kan anslutas till.

När det gäller underhållet av trafikinfrastrukturen betonas förebyggande åtgärder som bidrar till att minska reparationsbehovet på längre sikt. I planeringen beaktas de konsekvenser som klimatförändringen antas medföra för infastrukturen. Syftet är också att förbättra kostnadskontrollen och öka transparensen och produktiviteten i de projekt som genomförs. Digitaliseringen hör till de sektorer som ska främjas i alla investeringar.

En betydande del av de planerade investeringar kommer att äga rum i Norrbotten i norra Sverige. Ett av de viktigaste projekten i regionen är att bygga ut Norrbotniabanan för att förbättra kommunikationerna söderut. Sysselsättningen och ekonomin i Norrbotten hörde tidigare till de svagaste i Sverige men under de senaste åren har det strömmat både investeringar och arbetskraft till området.

Norrbotten hör till vinnarna i den pågående strukturomvandlingen, bland annat tack vare att det görs stora investeringar i fossilfri stålproduktion i området. SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls Hybrit-projekt har väckt mest uppmärksamhet av de pågående och planerade satsningarna. Investeringarna i järnvägsförbindelserna är en förutsättning för tillväxten och de planerade industriella satsningarna i norra Sverige.

Infrastrukturinvesteringarna finansieras i första hand med offentliga budgetmedel och EU-anslag från Fonden för ett sammanlänkat Europa. Näringslivet kommer sannolikt att erbjudas möjligheter att delta i finansieringen. Finansieringen av de omfattande infrastrukturinvesteringar som planeras baserar sig på Sveriges starka offentliga ekonomi och lilla statsskuld.

Foto: norrbotniabanan.se / Patrick Degerman

Relaterade artiklar